67 İtfaiye Personeli İşe Alınacak

14.03.2020

Sivas Belediyesi ilk defa atanmak üzere 67 itfaiye eri istihdam edecek. KPSS’den en az 60 puan alan adaylar bu iş imkanından faydalanabilecekler. 16 mart 2020 tarihinden 20 mart 2020 tarihine kadar başvurularınızı yapabilirsiniz.

Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanunu’na tabi olarak işe alınmak üzere; Belediye itfaiye hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlar aşağıdadır.

 

Sivas İtfaiye Personeli İş İlanı

Sivas İtfaiye Personeli İş İlanı

İtfaiye Personeli İş İlanı Gerekli Şartlar

İlan edilen kadrolara atanmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilmiş olan kadrolar için aranan diğer şartları taşıyor olmak.
67 İtfaiye Personeli Alınacak

67 İtfaiye Personeli Alınacak

İtfaiye İş İlanına Başvuru Şartları

Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS türü KPSS puanı
1

 

 

 

İtfaiye eri

 

 

GİH

 

 

 

10

 

 

40

Herhangi bir Önlisans

programından mezun olmak. En az

C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

Erkek

 

 

P93

 

 

En az 60 puan

2  

 

 

 

İtfaiye eri

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

10

 

 

 

 

7

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Ön lisans programlarının birinden

mezun olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

 

 

Erkek/Kadın

 

 

 

 

P93

 

 

 

 

En az 60 puan

3  

 

İtfaiye eri

 

 

GİH

 

 

10

 

 

20

Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak.

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

Erkek

 

 

P94

 

En az 60 puan

Sivas Belediye başkanlığı tarafından açılan boş itfaiye eri kadrolarına yapacağınız başvurular için aşağıdaki genel ve özel şartlara uymanız gerekmektedir.

İtfaiye Personeli İş İlanı Özel Şartlar

 • İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşıyor olmak ve bu öğrenimle ilgili 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında ahlaki nedenlerle veya disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 • Sağlık açısından dar alan, kapalı alan ve yükseklik gibi fobileri olmamak şartıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyaçlarına göre belirlenen 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İtfaiye Personeli İş İlanın Aranan Şartlar

Başvuru esnasında;

 • İş talep formu kurumdan ya da Sivas Belediyesi sivas.bel.tr internet adresinden tedarik edilebilir,
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı bir örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınmış olan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair kişinin beyanı,
 • Görevini sürekli olarak yapmaya engel teşkil edecek bir durumu olmadığına dair kişinin beyanı,
 • 2 tane biyometrik fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacak)
İtfaiye Personel Alımı

İtfaiye Personel Alımı

İtfaiye İş İlanı Başvurusu Nereye Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda anlattığımız başvuru belgeleri ile, 16/03/2020’den 20/03/2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), başvurularını yapabilirler.

Belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri ilan edilen kadroya uygun olmadığı halde yapılan başvurular Sivas Belediyesine değerlendirmeye alınmayacaktır.

İtfaiye Personeli İş Başvurusu Sonucu

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etme şeklinde adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır. Daha sonra en yüksek puanlı adaydan başlayarak atama yapılacaktır. Boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puanı almış diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanmış olan adaylar KPSS puanları ile birlikte 27/03/2020 tarihinde Sivas Belediyesi web sayfası (www.sivas.bel.tr) ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilmiş ve sınava çağrılmış olan adaylara Sivas Belediyesince düzenlenen ve aday olan kişilerin kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte kullanılacaktır. Sınava katılamaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir geri bildirimde bulunulmayacaktır.

İtfaiye Personeli Alım Sınav Yeri

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki aşama halinde yapılmaktadır. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde;  02/04/2020  Perşembe günü saat 09.00’da başlayacak olup, sözlü sınavının ardından uygulama sınavı yapılacaktır. Sözlü sınavlar ve uygulama sınavları o gün içerisinde bitirilemediği takdirde ertesi gün devam edecektir.

Sınav konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 • Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araçların kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak bir sınavdır.

İtfaiye Personel Alımı Sınav Değerlendirilmesi

Sözlü sınav yukarda bahsettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puandan toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulama sınavı da 100 puan üzerinden yapılır ve yine sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Değerlendirme ise; sözlü olarak yapılan kısmın %40’ı, uygulamalı olarak yapılan kısmın ise %60’ı alınarak sınav puanları hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Daha sonra Belediyenin internet adresinden ilan edilir. Adayların atanmaya esas puanları aynı olduğu koşullarda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacaktır.

Kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenerek asıl ve yedek listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda başarılı olan ve ilan edilen adaylardan başarı puanını düşük bulduğu ya da yeterli bulmadıklarını almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bu adayların atamaları yapılmaz. Bu tarz durumlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunan ya da gerçeği saklayan adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal olur. Bu durumda olan kişiler hiçbir şekilde hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına,  başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca  yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.